Å×Ù ËÏÃÏ

Å×Ù ËÏÃÏ Å×Ù ËÏÃÏ

γράψε κάτι που αξίζει να διαβαστεί ή κάνε κάτι που αξίζει να γραφτεί

Λιμάνι Θεσσαλονίκης SOS

Του Λάζαρου Τανταλίδη, Προέδρου Σωματείου Χειριστών ΟΛΘ

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε κομβική στρατηγική θέση στο σύστημα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), σύμφωνα με την κατάταξη του οποίου ανήκει στον Διευρωπαϊκό Διάδρομο (ΔΔ) Ανατολής – Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος συνδέει τις θαλάσσιες πύλες της Βόρειας Θάλασσας, της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. Βρίσκεται, επίσης, στο σημείο τομής των δύο βασικών οδικών αξόνων της χώρας, του ΠΑΘΕ (άξονας βορρά – νότου) και της Εγνατίας Οδού (άξονας ανατολή – δύση) ενώ συνδέεται και με τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους ΙΧ και ΙV.

Ο λιμένας Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει χώρο έκτασης 1.550 στρεμμάτων, εκτείνεται σε μήκος 3,5 χιλιομέτρων και βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον αστικό ιστό της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε με το ν.δ. 2551/1953 (ΦΕΚ 229 Α΄) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. είναι ο φορέας διαχείρισης του Λιμένα Θεσσαλονίκης και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Το δικαίωμα επί της χερσαίας λιμενικής ζώνης αφορά το σύνολο των γηπέδων, κτηρίων και εγκαταστάσεων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και έχουν παραχωρηθεί στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Με το άρθρο 6 του ν. 2688/1999, ο ΟΛΘ μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο διατήρησε την κυριαρχική του θέση με κατ’ ελάχιστον ποσοστό συμμετοχής του το 51% των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού του που εμπεριέχεται στο άρθρο 8 του ν. 2688/1999. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2688/1999 η ΟΛΘ ΑΕ συνιστά «ανώνυμη εταιρία κοινής ωφέλειας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Το Μάιο του 2012 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά στο ΤΑΙΠΕΔ του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ που κατείχε το Δημόσιο, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων μιας και δεν είχε καταργηθεί η καταστατική διάταξη σύμφωνα με την οποία το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας πρέπει να ανήκει στο δημόσιο (ν2688/99 μετατροπή του ΝΠΔΔ σε ΑΕ και 4292).

Τα οικονομικά στοιχεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. είναι άριστα. Το σύνολο των διανεμόμενων κερδών την πενταετία 2011 – 2015 ανήλθε σε 81.244.800 ευρώ (από τα οποία το 74,27% ήτοι 60,3 εκατ. ήταν το μερίδιο του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ βάσει του 3986 αρ.2 παρ.17 Έσοδα ταμείου και αρ.18 τα έσοδα του ταμείου διατίθενται για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους). Επιπλέον, την ίδια χρονική περίοδο, το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε 5,2 εκατ. ευρώ περίπου (2% επί του κύκλου εργασιών) ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης του λιμένα.

Σήμερα η υψηλή κερδοφορία (ως ποσοστό επί των πωλήσεων), οι μηδενικές υποχρεώσεις και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (31.12.2018: 90,3 εκατ. ευρώ) καθιστούν την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. την εταιρία με τα καλύτερα οικονομικά στοιχεία στο χρηματιστήριο Αθηνών και μία από τις καλύτερες εταιρίες στην Ευρώπη.

Παρόλα ταύτα τον Απρίλιο του 2014 ξεκινάει η διαδικασία πώλησης του 67% μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ και το Δεκέμβριο του 2017 γίνεται η ανακήρυξη της ένωσης των εταιρειών «DeutscheInvestEquityPartners GmbH» «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS» ως πλειοδότη του διεθνούς διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την απόκτηση του 67% της ΟΛΘ ΑΕ.

Ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί κυρίως την εμπορευματική κίνηση της χώρας, με το εγχώριο φορτίο να αποτελεί το 71,28% έναντι 28,72 % του φορτίου διαμετακόμισης.

Στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα το εγχώριο φορτίο αποτελεί το 82% της συνολικής διακίνησης των containers αυτού.

Ειδικότερα αποτελεί το 74,26% στην εκφόρτωση (εισαγωγές) και το 88,95% της φόρτωσης (εξαγωγές) containers.

Να σημειωθεί ότι το μερίδιο αυτό της αγοράς (του εγχώριου φορτίου εισαγωγές – εξαγωγές) θεωρείται ανελαστικό για το λιμένα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή χρησιμοποιεί το λιμένα της Θεσσαλονίκης και δεν έχει εναλλακτικό λιμένα για τούτο και αποτελεί προίκα για τον ιδιώτη επενδυτή μειώνοντας το ρίσκο της επένδυσης.

Η Ο.Λ.Θ.Α.Ε. ως εταιρία δημοσίου χαρακτήρα προσφέρει σήμερα φθηνότερες τις υπηρεσίες για το εγχώριο φορτίο, το τιμολόγιό της ,είναι παγωμένο από το 2010 έως και σήμερα διότι ως εταιρία δημοσίου χαρακτήρα προσφέρει σήμερα φθηνότερες υπηρεσίες για το εγχώριο φορτίο, συγκρατεί τις τιμές και συμβάλλει καταλυτικά στην προώθηση των εξαγωγών της χώρας μας.

Μια από τις πρώτες κινήσεις, μετά την ιδιωτικοποίηση της ΣΕΠ-Ο.Λ.Π., ήταν η αύξηση του τιμοκαταλόγου υπηρεσιών εγχώριου φορτίου. Θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι μια από τις πρώτες κινήσεις και στον ΟΛΘ, αφού παύει να υφίσταται η δυνατότητα της πολιτείας να επεμβαίνει στη διαμόρφωση των τιμολογίων.

Ουσιαστικά μετά την πώληση θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό μονοπώλιο χωρίς να υφίσταται ενδολιμενικός ανταγωνισμός και ταυτόχρονη παράδοση όλων τον λιμενικών υπηρεσιών σε έναν και μόνο πάροχο.

Η παραβίαση αφορά το σύνολο των λιμενικών υπηρεσιών παραβιάζοντας όλες τις διατάξεις (Κανονισμός 352/2017 οδηγία 2014/25/ΕΕ αρ.1315/2013) για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού της ΕΕ.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν και αποδεικνύουν ότι το ΤΑΙΠΕΔ όσο και τα στελέχη και οι συνεργάτες του από τον Μάιο του 2012, κινείται στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των υποψήφιων αγοραστών και των ανταγωνιστών της ΟΛΘ ΑΕ.

Από το σύνολο της ανωτέρω ανάλυσης προκύπτει η ανάγκη να διερευνηθεί, κατά πόσον η μετατροπή στην πράξη του ΤΑΙΠΕΔ από φορέα εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, έστω και νοούμενου αυτού ως στενά ταμειακού, σε φορέα υποστήριξης των συμφερόντων των υποψήφιων αγοραστών, που είναι βεβαίως αντιτιθέμενα προς τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας του, και οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί για την υλοποίηση της εν λόγω επιλογής, συνιστούν αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Τελικά πιο το νόημα να διοργανώνουμε συλλαλητήρια για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, εάν το Λιμάνι της ανήκει σε γαλλογερμανορωσικά συμφέροντα ,το αεροδρόμιο της στους Γερμανούς, οι τηλεπικοινωνίες επίσης στους Γερμανούς, οι σιδηρόδρομοι στους Ιταλούς, ο χρυσός στους Καναδούς;

Τελικά αφού η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν συμφωνεί σε οποιαδήποτε προσφώνηση του ονόματος, γιατί η πλειοψηφία των βουλευτών είναι σύμφωνη; Αυτούς ποιος τους ψηφίζει;

Τα κάστρα πάντα πέφτουν από μέσα• έτσι και στην περίπτωση του Λιμανιού, έτσι και ολόκληρης της χώρας.

ΕΧΩ ΛΟΓΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ
 

ÔÉ ÃÉÍÅÔÁÉ? ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?